Nieuws

Adem

Je wilt het dit jaar allemaal anders doen. Maar hoe?
Je hebt een duwtje in de goede richting nodig, maak een afspraak. 
Zo weet jij wat nodig is om je kansen te pakken en tot actie over kan gaan.
Geplaatst 05-01-2022

Wil je gladde en strakke benen?

Een cupping massage kuur bestaat uit 5 behadelingen die een heel goed resultaat geven en behouden. Tijdens de bindweefsel massage gebruik ik bijna altijd de cups, deze zijn zeer effectief en geeft een heel goed resultaat. De kuur biedt ook een perfecte ondersteuning tijdens het afvallen. Het stimuleert de afvoer van afvalstoffen en zet aan tot celvernieuwing. Het resultaat is een verbetering van de conditie van de huid waardoor deze strakker en gladder wordt en cellulite effectief tegengaat.  
Maak snel een afspraak op 0618393634.
Geplaatst 13-09-2021

Leren mediteren

Wil jij starten met mediteren? Dit kan je leven veranderen. Het biedt vele voordelen, mediteren is niet alleen belangrijk voor een optimaal functionerend brein het geeft een rustiger en gelukkiger leven. Mediteren verbeterd je prestaties, slaap en concentratie vermogen.
In September start ik een cursus leren mediteren.
Wil je meer informatie over de cursus mail mij dan:
mascha@vitallifecoach.nl


Geplaatst 05-07-2021

Wil je een ontspanningsoefening aanleren?

Ademtechniek: de  verbonden ademhaling.
De verbonden ademhaling is een krachtige techniek om je lichaam van meer energie te voorzien. Het zorgt ervoor dat blokkades verwerkt kunnen worden door het lichaam. Bel voor een afspraak.
Geplaatst 24-03-2021

Wat is Jouw leefstijl?

Ben jij succesvol maar uit balans? Zorg voor de juiste zelfzorg en investeer in jezelf. Voor meer energie, rust in je hoofd en voldoening in je leven. Ik kijk samen met jou naar je voeding, beweging ,ontspanning, een nieuwe mindset. 
Geplaatst 07-12-2020

In deze lastige tijd van Corona is het belangrijk om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wat doe jij om je weerstand optimaal te houden?
Geplaatst 14-10-2020

Algemene voorwaarden


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van coach/therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van coaching, training/ therapieën of aanverwante werkzaamheden.
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.
Coach: De bij de VIV aangesloten coach
Therapeut: De bij de VIV aangesloten therapeut.
Client: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of therapie.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven , of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een ander in de ruimste zin van het woord.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

V.I.V. De Vereniging Integrale Vitaliteitskunde.

Artikel2 - Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van coach/therapeut.
 • Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.
Artikel3- Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Coach/Therapeut voeren hun diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en achten zich gebonden aan het klachtenreglement van de VIV dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak. Het klachten reglement en de Algemene voorwaarden en het tuchtrecht zijn te vinden op de website: www.vivnederland.nl/page/doelstelling.

Artikel4 -Tot standkoming van de overeenkomst
 • Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 • De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.
Artikel 5- Uitvoering van de overeenkomst
 • Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 • Wanneer opdrachtnemer dit nuttig en noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door deren worden uitgevoerd en /of kan hij door derden worden bijgestaan.
 • Wanneer opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derden een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
Artikel 6- Honorarium en kosten
 • Het honorarium van opdrachtnemer bestaat-tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 • Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals BTW alsmede exclusief reis-en andere kosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 • Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moet worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijzigingen van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen .
Artikel 7 - Beëindiging van de overeenkomst 
 • Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft van voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 • Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in staat van surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
Artikel 8 - Annuleringsvoorwaarden

Wanneer opdrachtgever  binnen 24 uur voor aanvang van de desbetreffende activiteit annuleert, dan kan de opdrachtnemer 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen. 

Artikel 9- Overmacht

Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 10- Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking  komt die schade, waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 11- Geschillen
 • Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien opdrachtgever c.q. cliënt en opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen. Pas   als dit niet lukt maken zij gebruik van Klacht en/of Tuchtrecht van de VIV (mediation).
 • Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil  kennis te nemen . Als lid van de Vereniging  voor integrale Vitaliteitskunde (VIV) werk ik volgens hun praktijkcode. Toch kan het zijn dat je ergens ontevreden over bent of andere verwachtingen had. Spreek hier in eerste instantie mij op aan. Dit kan mondeling en schriftelijk. Kom je er met mij niet uit of blijft je ontevredenheid aanhouden, dan kan je een klacht indienen bij de VIV. Als cliënt van een VIV-lid kan je een klacht indienen bij de VIV volgens het klachten regelement. Wanneer de procedure klachten regelement is gevolgd, kan daarna de klachtenformulier worden ingevuld. Voor het indienen hiervan, volg je de instructies op het formulier. Kan de klacht niet worden opgelost middels klachtfunctionaris, dan komt de klacht voor de geschillencommissie. Indien de klacht bestemd blijkt voor de tuchtrechter, dan treedt het regelement voor tuchtrecht in werking. WKKGZ-nummer : 19707787.
Artikel 12- Meldcode huiselijk geweld
Ik houd me aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling volgens de richtlijnen van de rijksoverheid.